Pytania i odpowiedzi

Odpowiedzi na często zadawane pytania

Kto może wystawiać Nachweise International / Potwierdzenia Międzynarodowe?

Potwierdzenia uczestnictwa i zaangażowania w projektach o charakterze międzynarodowym może wystawiać każda instytucja uznana za placówkę pozaszkolnej pracy z młodzieżą. Natomiast Potwierdzenia kompetencji mogą być wystawiane tylko przez autoryzowanych instruktorów KNI (Kompetenznachweise International).

Jak można sporządzić Potwierdzenia Międzynarodowe w trybie online?

Instytucje, które chcą skorzystać z Potwierdzeń Międzynarodowych muszą się na początku zarejestrować. Warunkiem wstępnym jest wykazanie się zaświadczeniem o uznaniu za placówkę niepaństwowej pracy z młodzieżą /lub pomocy dla młodzieży/. Po potwierdzeniu rejestracji instytucje mogą samodzielnie wystawiać Potwierdzenia uczestnictwa i zaangażowania w trybie online, a także drukować.

Moja instytucja nie posiada jeszcze certyfikatu jako podmiot niepublicznej pomocy dla młodzieży. Czy mogę się mimo to zarejestrować?

Jeśli oferują Państwo międzynarodowe projekty dla młodzieży i chcieliby wystawiać Potwierdzenia międzynarodowe nie mając certyfikatu jako podmiot odpowiedzialny w zakresie niepublicznej pomocy młodzieżowej na terenie własnego kraju związkowego, prosimy zwrócić się do nas:
» Kontakt do biura koordynacyjnego Nachweise International

Czy Międzynarodowe Potwierdzenie Kompetencji może być sporządzone również w trybie online?

Tak. Od niedawna jest możliwe, że Międzynarodowe Potwierdzenie Kompetencji może być sporządzane także w trybie online. Ponieważ wydanie tego certyfikatu wymaga kwalifikacji Instruktora-Opiekuna KNI, to tylko osoby je posiadające mogą otrzymać dostęp do tego działu w naszym systemie. Upoważnienie to jest wystawiane dla osób indywidualnych, nie zaś dla instytucji.

Na jakich polach działalności mogą być stosowane Potwierdzenia międzynarodowe?

Potwierdzenia międzynarodowe mogą być stosowane w projektach międzynarodowej pracy z młodzieżą, tzn. w międzynarodowych spotkaniach, projektach z udziałem młodzieży z różnych krajów, obozach warsztatowych i innych międzynarodowych projektach, zarówno jednorazowych jak i długofalowych.

Czy sporządzanie Międzynarodowych potwierdzeń uczestnictwa lub zaangażowania wymaga dużo nakładu pracy?

Nie, wręcz przeciwnie. Oba te potwierdzenia odpowiadają zasadniczo zaświadczeniom, które większość placówek wystawia tak czy inaczej. Zaoferowane tu formularze online mają uatrakcyjnić wystawiane zaświadczenia.

W jaki sposób młodzież może otrzymać Międzynarodowe potwierdzenie kompetencji?

Młodzi ludzie mogą uzyskać Międzynarodowe potwierdzenie kompetencji wyłącznie od autoryzowanych instruktorów - Opiekunów KNI (niem. KNI- Coach). Lista uprawnionych organizacji znajduje się w naszej bazie danych dotyczącej podmiotów odpowiedzialnych.

W jaki sposób mogę uzyskać kwalifikacje instruktora – Opiekuna KNI?

Proszę się zgłosić na seminarium kwalifikujące na Opiekuna KNI. Odbywają się one na terenie całego kraju.
» Tu znajdują się aktualne informacje.

Czy sporządzenie Międzynarodowego potwierdzenie kompetencji jest skomplikowane?

Nie, ponieważ procedura wystawienia opiera się na wykorzystaniu codziennej praktyki. Tym niemniej wystawienie poświadczenia wymaga niekiedy sporego nakładu czasu, co wynika z konieczności intensywnego i systematycznego zajęcia się kandydatami do uzyskania potwierdzenia.

Jak długo powinien trwać dany projekt międzynarodowy, aby można było wystawić Międzynarodowe potwierdzenie kompetencji?

Optymalny okres trwania projektu to trzy tygodnie. Jeśli dany projekt trwa krócej, to czas wspólnej pracy z młodzieżą w projekcie nie powinien być krótszy niż 25 godzin. W przeciwnym wypadku za mało jest możliwości obserwacji i ewentualnych podstaw do oceny kompetencji. O tym, czy projekt nadaje się na podstawę do udzielenia Międzynarodowego potwierdzenie kompetencji decyduje samodzielnie instruktor - Opiekun KNI.

Czy Międzynarodowe potwierdzenie kompetencji wartościuje kompetencje kluczowe?

Międzynarodowe potwierdzenie kompetencji ocenia o tyle, o ile ocena ta jest zawarta w opisie. To nie jest wartościowanie w sensie przyporządkowania poziomów czy stopni. Międzynarodowe potwierdzenie kompetencji nie jest instrumentem wystawiania ocen. Jest ono zorientowane na podkreślanie silnych stron osobowości młodzieży.

Jakie korzyści mają organizacje i instytucje z tego, że wystawiają Międzynarodowe potwierdzenie kompetencji?

Podmioty odpowiedzialne za pracę z młodzieżą mogą wykorzystywać Międzynarodowe potwierdzenia kompetencji do prezentowania siebie w atrakcyjny sposób i dodatkowo do swoich innych publikacji. Poza tym jednorodność dokumentacji świadczącej o uczestnictwie, zaangażowaniu i kompetencji młodzieży w międzynarodowych projektach wzmacnia ten obszar pracy z młodzieżą w Niemczech i uwyraźnia jej znaczenie wobec opinii publicznej.

Posiadam Potwierdzenie kompetencji jako „Doradca w zakresie kultury”. Czy upoważnia mnie ono do wystawiania Międzynarodowego potwierdzenia kompetencji?

Międzynarodowe potwierdzenie kompetencji IJAB bazuje na czteroetapowej procedurze do uzyskania kwalifikacji „Doradcy w zakresie kultury” (KNK) Federalnego Zrzeszenia Na Rzecz Kształcenia Dzieci i Młodzieży w Zakresie Kultury (niem. Bundesvereinigung Kulturelle Kinder- und Jugendbildung – BKJ). Procedura ta została zaadoptowana do potrzeb międzynarodowej pracy z młodzieżą. Obie organizacje ustaliły wspólne standardy kształcenia i wzajemnego uznawania certyfikatów Opiekun KNI i Doradca KNK. Dalsze informacje są do uzyskania w centrum koordynacyjnym projektu Nachweise International.

aktualności

Baza danych IBAK

Baza danych IBAK oferuje po niemiecku i angielsku asortyment około 100 instrumentów i metod dla ujęcia, oceny i uznania kompetencji zdobytych w drodze... Âť wiČŠcej

Pathways 2.0 – towards recognition of non-formal learning/education and of youth work in Europe

Nowy dokument roboczy „Pathways 2.0“dotyczy partnerstwa w/s młodzieży i został wypracowany między Komisją Europejską i Radą Europy. Dokument ten... Âť wiČŠcej

Nowe wydanie broszury

Nachweise International - Potwierdzenia Międzynarodowe to złożony system, który umożliwia młodzieży uzyskanie zaświadczeń i udokumentowanie zdobytych... Âť wiČŠcej